Mẫu hợp đồng đại diện

Mẫu hợp đồng dại diện là loại mẫu hợp đồng mà các bên thường xuyên phải sử dụng tới khi một bên muốn đại diện cho bên còn lại thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của họ.

Mẫu hợp đồng dại diện là loại mẫu hợp đồng mà các bên thường xuyên phải sử dụng tới khi một bên muốn đại diện cho bên còn lại thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của họ. Dưới đây là mẫu hợp đồng đại diện mà các bạn có thể tham khảo:

Mẫu hợp đồng đại diện dạng iframe:

Download mẫu hợp đồng đại diện tại đây

Download mẫu hợp đồng đại diện tại đây.

Mẫu hợp đồng đại diện dạng text:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN

Số:…/HĐĐD

- Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ Nghị định…/CP ngày …tháng…năm….. của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại

- Căn cứ…( văn bản hướng dẫn các cấp các ngành)

- Căn cứ Quyết định số…/TLDN ngày….tháng….năm…của…về việc thành lập tổ chức doang nghiệp ( tên doanh nghiệp)

- Căn cứ………

Hôm nay ngày….. tháng…. năm…. chúng tôi gồm có

BÊN ỦY NHIỆM: CÔNG TY THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÙNG MINH – TNHH

- Địa chỉ trụ sở chính :…………......................................................................

- Điện thoại:……...................................................….Telex:………......Fax……………

- Tài khoản số :…….............................................…..Mở tại ngân hàng:……………..

- Đại diện là :…………................................................Chức vụ: Giám đốc

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN B ĐẠI DIỆN: CHI NHÁNH CÔNG TY THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÙNG MINH – TNHH

- Địa chỉ trụ sở chính :………...............................................................................

- Điện thoại :…................................................…………Telex :………..Fax:……....…….

- Đại diện là :…….................................................……Chức vụ: Trưởng đại diện

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Sau khi bang bạc hai bên thỏa thuận đồng ý ký hợp đồng đại diện với những nội dung và điều khoản sau

Điều 1: Công việc ủy nhiệm cho bên đại diện

Bên A ủy nhiệm cho bên B làm đại diện với danh nghĩa Công ty thương mại & dịch vụ Hùng Minh – TNHH để bán các sản phẩm vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thuộc tỉnh Bình Dương ( có phụ lục các danh mục hàng hóa đính kèm)

Tên gọi: Chi nhánh công ty thương mại – dịch vụ Hùng Minh – TNHH

Địa chỉ: ….......................................................................................................

Người được đại diện:

Ông (bà) :………………………………………............................. Chức vụ: Trưởng chi nhánh

Cùng các ông bà có tên sau đây

Ông (bà) :…………………………………………..........................  Chức vụ:…………………….......

Ông (bà) :………………………………………….......................... Chức vụ: ….......................

Điều 2 : Phạm vi đại diện

Bên B soạn thỏa các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng trình để bên A xem xét, ký kết.

Bên A ủy quyền cho bên B lập và ký kết hợp đồng mua bánvới khách hàng sau khi đã dược bên A đồng ý với từng điều khoản cụ thể.

Bên B chỉ được thực hiện hợp đồng sau khi khách hàng trình hợp đồng đã ký với bên A. Trong trường hợp khác phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của bên A thì bên B mới được tiến hành thực hiện hợp đồng.

Bên B không được tự ý đại diện cho bên A ngoài phạm vi các hoạt động đã được quy định trong hợp đồng này.

Điều 3: Mức thù lao

1- Mức thù lao bên A trả cho bên B hàng tháng được quy định như sau

+ Trưởng chi nhánh mức……đồng / tháng

+ Kế toán mức….đồng / tháng

+ Thủ quỹ mức….đồng / tháng

+ Thủ kho mức….đồng / tháng

2 - Nếu bên B chủ độngkhai thác thị trường và tìm bạn hàng để thực hiện các hợp đồng mua bán thì bên A sẽ trích thưởng theo tỷ lệ là….% cho mỗi hợp đồng và phân chia thù lao đó theo tỷ lệ sau:

+ Trưởng chi nhánh là …%

+ Kế toán là…%

+ Thủ quỹ và thủ kho là….%

Mọi chi phí hợp lệ, hợp lý khác tại văn phòng đại diện cho hoạt động vì lợi ích của bên A thì bên B được dự chi trước và được quyết toán 6 tháng một lần với định mức bình quân là….đồng/tháng.

Điều 4. Điều khoản chung

Bên B có nghĩa vụ phải thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và vì lợi ích của bên A, không được xúc tiến hoạt động thương mại với danh nghĩa của mình hoặc các hoạt động mang tính chất cạnh tranh đối với bên A.

Thời gian làm đại diện cho bên A, bên B không được tiết lộ hoặc cung cấp cho người khác các bí mật liên quan đến hoạt động thương mại của bên A trong thời gian làm đại diện và trong thời hạn là….năm, kể từ khi hợp đồng đại diện chấm dứt.

Bên B tuân thủ mọi hướng dẫn về nghiệp vụ kinh doanh ngành hàng của bên A phù hợp với quy định của pháp luật và bảo vệ những bí quyết về kinh doanh do bên A chỉ dẫn.

Bên A cam kết thanh toán tiền thù lao đầy đủ cho bên B theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng.

Điều 5. Trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng

Hai bên có thể thỏa thuận và ghi trong hợp đồng tỷ lệ đối với từng mức phạt cụ thể

Điều 6. Diều khoản về tranh chấp

Hai bên cần chu động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh , các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng đảm bảo hai bên cùng có lợi ( có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới tòa, trọng tài….(nêu tên cơ quan giải quyết) là cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc này.

Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án, trọng tài do bên có lỗi chịu.

Điều 7. Thời gian có hiệu lực của hợp đồng

Thời hạn mà bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các hoạt động thương mại có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày….tháng….năm…..

Hai bên sẽ tổ chức hợp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó…. ngày tại…..văn phòng của bên A.

Hợp đồng này được làm thành….bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ…bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN B                                             ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ                                                              Chức vụ

Ký tên, Đóng dấu                                            Ký tên, Đóng dấu

 

Download mẫu hợp đồng đại diện tại đây.

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục