Ra mắt bộ sách “Vững bước trên con đường đổi mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2011 đến nay sẽ được tập hợp trong bộ sách “Vững bước trên con đường đổi mới” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2011 đến nay sẽ được tập hợp trong bộ sách “Vững bước trên con đường đổi mới” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. 

Sáng ngày 8/12, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017, trong đó có bộ sách “Vững bước trên con đường đổi mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ sách “Vững bước trên con đường đổi mới” của Nguyễn Phú Trọng được xuất bản, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, nhất là từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đến nay.

Bộ sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 2011 đến nay.

Bộ sách tập trung vào các vấn đề như đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Các bài viết, bài nói của Tổng Bí thư thể hiện quan điểm chỉ đạo, những trăn trở, tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước.

Cuốn sách góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần và năng lực phục vụ nhân dân; kiên định vững vàng thực hiện đường lối đổi mới; đồng thời góp phần nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối Đảng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng ra mắt cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng”.

Đây là tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Nội dung cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở) gồm 6 bài giới thiệu các nội dung của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng cấp cơ sở.

Phần phụ lục gồm 22 mẫu văn bản dùng trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở tổ chức đảng cơ sở.

Nội dung cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp trên cơ sở) gồm 17 bài giới thiệu các nội dung của công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng cấp trên cơ sở; phần phụ lục gồm 45 mẫu văn bản dùng trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở cấp trên cơ sở.

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Nguồn: Tinnhanhonline.com.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục