Kể từ 5/8, CSGT chỉ được dừng phương tiện giao thông trong 4 trường hợp

Kể từ 5/8, CSGT chỉ được dừng phương tiện giao thông trong 4 trường hợp

Từ 5/8, CSGT chỉ được dừng phương tiện để kiểm soát trong 4 trường hợp. Ngoài ra, các đơn vị CSGT sẽ phải công khai kế hoạch tuần tra trên các phương tiện thông tin đại chúng.