Thi hài Lenin được bảo vệ thế nào trước cuộc xâm lăng của Phát xít Đức?

Nhiều người tin rằng thi hài của lãnh tụ Liên Xô Vladimir Lenin đã luôn ở trong lăng ở Quảng trưởng Đỏ kể từ khi ông qua đời năm 1924. Tuy nhiên, thực tế không hẳn như vậy, trong vòng gần 4 năm khi quân Đức tấn công Liên Xô, người  ta đã phải cho di tản thi hài của Lenin.