Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên và những cổ vật thách đố nhân loại

Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên và những cổ vật thách đố nhân loại

Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Trung Quốc luôn có nhân vật gắn liền với bí ẩn chưa thể giải thích. Bài viết này sẽ đề cập đến những bí ẩn liên quan đến Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên và Việt Vương Câu Tiễn.